logotype

Thông báo danh sách đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 25/12/2021.

 

Thông báo về học Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho tân SV năm 2021

P.ĐTĐH thông báo nội dung chi tiết cho việc học Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho tân SV năm 2021 tại link:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-hoc-giao-duc-quoc-phong-ninh-cho-tan-sv-nam-2021

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M11 và SE122.M11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 12/09/2021 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 : DS đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

V/v duyệt đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Đề cương KLTN nào đã đạt thì sinh viên liên hệ gấp giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài, còn đề cương nào chưa đạt thì điều chỉnh lại theo góp ý và nộp lại trước ngày 28/09/2021

DS duyệt đề cương KLTN đợt 1 nh 2021 - 2022 CQĐT

DS duyệt đề cương KLTN đợt 1 nh 2021 - 2022 CLC

Nộp đê cương KLTN đã điều chỉnh theo góp ý tại đây: Đề cương KLTN điều chỉnh

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M11 và SE121.M11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 12/09/2021 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: DS đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient