logotype

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 02 NĂM 2021

STT

Ngày

Công việc

1

04/5/2021

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa

2

05/5/2021-12/5/2021

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

14/5/2021

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

17/5/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

18/5/2021-21/5/2021

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

26/5/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2021

1. Danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 :  https://drive.google.com/file/d/1CR-mHYjnjnw4DkcI_bqi-nNuNd2SNgaq/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 :  https://drive.google.com/file/d/1-SvbKMUGwhVgUEWjzV-K9H-4BOZY2Kft/view?usp=sharing

3. Sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp theo qui định sau về văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm theo kế hoạch

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

 

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient