logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 lớp SE505.L21.PMCL & SE505.L21 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html vào link sau từ nay đến ngày 30/06/2021: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 17520388&17520958_SE505.L21.PMCL_Thai Thuy Han Uyen

https://drive.google.com/drive/folders/1cD11bk0SJS6Xx0t65xTMvhaB_Oe7gjQj?usp=sharing

Lưu ý: Do tình hình dịch Covid nên tạm thời khoa không yêu cầu nộp cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bản giấy nhưng trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 file xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 19-24/07/2021

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient