logotype

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.L21.PMCL và SE501.L21 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html rồi cập nhật thông tin thực tập tốt vào link sau trước ngày 01/07/2021 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

https://drive.google.com/drive/folders/1vGiKdYfhF6eLUGe_ofBIGa743F73NG58?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UIl2WWBfG-Lrpi76FXm93GMiSeH7skA5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PZyWyYMWLwkvbac-AqO0Izt7QJga_JbP/view?usp=sharing

Ngày báo cáo dự kiến: 19-24/07/2021.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient