logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.N11 và SE121.N11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ nay đến ngày 05/09/2022 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: DS đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient