logotype

Danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2023 như sau:

DS dự kiến XLHV học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022 CQĐT

DS dự kiến XLHV học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022 CLC

Những sinh viên có tên trong Sheet "Thôi học" hiện đã hết thời gian tối đa của khóa học nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục quốc phòng-an ninh hoặc Giáo dục thể chất hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 03 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Những sinh viên có tên trong Sheet "Buộc thôi học" và "Cảnh báo" thì làm đơn cứu xét nộp tại văn phòng khoa CNPM (phòng E7.2) vào các buôi sáng từ 8h00 -11h00 và chiều từ 13h30 -16h30 từ nay đến ngày 30/09/2022.

Mẫu đơn cứu xét tham khảo

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient