logotype

Thông báo nghỉ học lớp SE104.D11

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn công nghệ Phần mềm SE104.D11 của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nghỉ học thứ tư ngày 05/09/2012 do thầy có việc bận đi công tác đột xuất. Thứ tư tuần sau ngày 12/9/2012 lớp đi học bình thường.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient