logotype

Thông báo nghỉ học lớp SE103.D11 & SE103.D12

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo 2 lớp Các phương pháp lập trình SE103.D11 & SE103.D12 của thầy Huỳnh Ngọc Tín nghỉ học tuần này thứ sáu ngày 7/9/2012 và thứ bảy ngày 8/9/2012 vì thầy có việc gia đình. Tuần sau cả 2 lớp học bình thường theo thời khóa biểu.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient