logotype

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 5 năm 2022

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 5 năm 2022.

Sinh viên theo dõi và đăng ký xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH trước ngày 18/05/2022 tại đây: 

Quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient