logotype

Thông báo danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 đã được lãnh đạo khoa duyệt như sau:

Lớp Chất lượng cao SE505.L21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1nssW1w5lgkHS3a83nTcf8GlOSZkOvEDU/view?usp=sharing

Lớp Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/13BDGp54pNKtP65nFMJGQf3aEKYmYtMME/view?usp=sharing

Đề nghi sinh viên kiểm tra lại tên đề tài trong danh sách và tên đề tài trong đề cương chi tiết, cập nhật lại đề cương chi tiết theo tên đề tài trong danh sách đã được duyệt nếu tên đề tài trong đề cương chi tiết khác với tên đề tài trong danh sách đã duyệt.

Lịch nộp báo cáo giữa kỳ và đơn xin điều chỉnh tên đề tài KLTN (nếu có) : 05/05//2021

Lịch nộp báo KLTN cuối kỳ: 25/06/2021

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient