logotype

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2021 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2021 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 2 năm 2021 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 và tham khảo ý kiến đóng góp của Giảng viên phản biện, Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp tại đây: Hồ sơ KLTN đợt 2 năm 2021

5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 31/07/2021Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient