logotype

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đủ điều làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 26/08/2021.

 

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì tham khảo chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

 

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: 
DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2022 CQĐT

 

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2022 CLC

 

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

Lưu ý: sinh viên đã có đề tài KLTN và giảng viên hướng dẫn không cần cập nhật thông tin số thứ tự đề tài trong danh sách, còn sinh viên chưa có đề tài KLTN thì tham khảo chọn những đề tài chưa có tên sinh viên đã đăng ký trong danh sách.

 

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 26/08/2021 : Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

 

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0221 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

 

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0221 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

 

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

 

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient