logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M11 và SE121.M11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 12/09/2021 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: DS đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk1 nh 2021 - 2022

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient