logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.M11 và SE122.M11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 12/09/2021 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 : DS đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk1 nh 2021 - 2022

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient