logotype

Thông báo về học Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho tân SV năm 2021

P.ĐTĐH thông báo nội dung chi tiết cho việc học Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho tân SV năm 2021 tại link:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-hoc-giao-duc-quoc-phong-ninh-cho-tan-sv-nam-2021

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient