logotype

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Hệ Chính qui đại trà : DS xử lý học vụ hk 2,3 nh 2020 - 2021 CQĐT

2. Chương trình Chất lượng cao: DS xử lý học vụ hk 2,3 nh 2020 - 2021 CLC

KẾ HOẠCH XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 2,3 NĂM HỌC 2020-2021
STT Ngày Nội dung công việc
1 14/10/2021 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
2 17/10/2021 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
3 18/10-23/10/2021 Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH.
4 25/10/2021 P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV
5 26/10-28/10/2021 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV
6 29/10-02/11/2021 Dự kiến Họp Hội đồng xét XLHV
7 09/11/2021 Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 2,3 NH 2020-2021

Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021 nộp đơn cứu xét vào thư mục sau trước ngày 23/10/2021.

Nộp đơn cứu xét XLHV hk2,3 2020-2021

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient