logotype

Thông Báo Danh Sách Đăng Ký Đề Tài Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 nh 2022 - 2023

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 nh 2022 - 2023

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 31/12/2022.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient