logotype

Thông báo về việc nộp phiếu đăng ký học phần hk1 nh 2012 - 2013

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc nộp phiếu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2012 - 2013 như sau :

Sau khi phòng đào tạo cho phép in phiếu đăng ký học phần thì các sinh viên sẽ tự in phiếu đăng ký học phần và nộp cho lớp trưởng từ lúc đó cho đến ngày 25/09/2012. Lớp trưởng của từng lớp sẽ tổng hợp lại và liên hệ giáo viên chủ nhiệm ký vào giấy đăng ký học phần của từng sinh viên rồi nộp lại văn phòng khoa vào sáng ngày 28/09/2012.

Danh sách giáo viên chủ nhiệm như sau :

Khoá 2 : Thầy Trần Anh Dũng - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0988808649

Khoá 3 : Cô Đỗ Thị Thanh Tuyền - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0989973514

Khoá 4 : Thầy Phạm Thi Vương - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0982591482

Khoá 5 : Thầy Nguyễn Hữu Thương - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0948788288

Khoá 6 : Thầy Nguyễn Đăng Khoa - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0984290981

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient