logotype

Bộ môn Phát triển phần mềm

BỘ MÔN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

T.TIN

 TS. Huỳnh Ngọc Tín

Trưởng bộ môn Kỹ thuật Phần mềm 

Hướng nghiên cứu: Text Mining, Information Extraction, Information Retrieval, Semantic Web, SNA, Recommendation Systems. 

Quan tâm tìm hiểu: Java, J2EE, quy trình và phương pháp phát triển phần mềm: Agile, Pari Programming, XP, Scrumwork,...

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

C.TUYEN 

TS. Đỗ Thị Thanh Tuyền

Hướng nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tìm kiếm thông tin

Quan tâm tìm hiểu: CASE Tools (Computer Aided Software Engineering), quản lý và đảm bảo chất lượng phần mềm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 PA

 

TS. Nguyễn Phương Anh

Hướng nghiên cứu: Deep Learning, Image and Video Processing, Big Data

Quan tâm tìm hiểu: 2D-3D Game Development

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

T.THUC

ThS. Nguyễn Trác Thức

Hướng nghiên cứu: Social Network Analysis

Quan tâm tìm hiểu: Java, J2EE

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T.HIEU

ThS. Phan Trung Hiếu

Hướng nghiên cứu: Bảo mật dịch vụ Web

Quan tâm tìm hiểu: Phát triển Web, lập trình trên mobile

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A.HOAN

ThS. Nguyễn Công Hoan

Hướng nghiên cứu: Data Mining

Quan tâm tìm hiểu: Các phương pháp thiết kế và phát triển Web

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRONG

ThS. Lê Thanh Trọng

Trợ lý giáo vụ khoa

Hướng nghiên cứu: Data Mining, Big Data

Quan tâm tìm hiểu: Phương pháp và công cụ phát triển phần mềm, .Net, Java, AI

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUAN ANH

ThS. Huỳnh Tuấn Anh

Hướng nghiên cứu: Computer Vision

Quan tâm tìm hiểu: Augmented Reality, Natural Interaction

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UyenTTH

ThS. Thái Thụy Hàn Uyển

Hướng nghiên cứu: Graph Mining

Quan tâm tìm hiểu: Các bài toán về Đồ thị, .Net, Phát triển Web

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KS. Trần Khánh Nguyên

Hướng nghiên cứu: Security trong phát triển ứng dụng

Quan tâm tìm hiểu: Phát triển ứng dụng di động, Security khi phát triển ứng dụng di động, ứng dụng web

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient