logotype

Cơ cấu tổ chức

  HỘI ĐỒNG KHOA

STT

Họ tên

Chức vụ
1 TS. Dương Minh Đức Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Uỷ viên
3 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Uỷ viên
4 TS. Nguyễn Tuấn Nam Ủy viên
5 PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên Ủy viên
6 TS. Nguyễn Văn Vũ Uỷ viên
7 TS. Huỳnh Ngọc Tín Uỷ viên
8 ThS. Phan Nguyệt Minh Uỷ viên
9 ThS. Lê Thanh Trọng Uỷ viên Thư ký

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Quyền trưởng khoa: TS. Dương Minh Đức

Phó trưởng khoa: TS. Huỳnh Ngọc Tín

Phó trưởng khoa: ThS. Lê Thanh Trọng

Thư ký khoa: Cô Trần Hạnh Xuân

Trợ lý khoa: Cô Phạm Ngọc Bảo Châu

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient