logotype

WATA_THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

 

Hiện tại WATA đang open cho các vị trí Internship như sau: 

-          1~3 interns are interested in NodeJS (work for BE) 

-          1~3 interns are interested in AngularJS, ReactJS or Javascript basic (work for FE or fullstack) 

-          1~2 interns are interested in Test/Automation test 

-          1~3 interns are interested in iOS (Native or Swift) and Android or Flutter

-          1~3 interns are interested in .NET

 

Thông tin chi tiết mô tả công việc xem tại đây.

 

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient