logotype

FUJINET- TUYEN DUNG THANG 07/2021

PHỎNG VẤN ONLINE
THỬ VIỆC WFH (làm việc tại nhà)
Mô tả công việc :
- Tham gia lập trình, kiểm thử sản phẩm với ngôn ngữ JAVA/ .NET(Web/ Winform)
- Lập trình với Java Web như:
- Java Core, JSP Servlet, Struts, Spring MVC, Spring Boot, ...
- Lập trình với .NET (Web) như:
- ASP.NET, MVC, Entity Framework, LINQ, ...
- Lập trình với .NET (Winform) như:
- C# .NET, VB.NET, ...
- Đã làm việc với: HTML, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap,...
,..

Thông tin chi tiết tại đây

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient