logotype

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 5 năm 2022

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 5 năm 2022.

Sinh viên theo dõi và đăng ký xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH trước ngày 18/05/2022 tại đây: 

Quy định hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học

Thông báo xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt tháng 10 năm 2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo triển khai xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH sinh viên đợt  tháng 10 năm 2021

Sinh viên theo dõi và đăng ký xét hỗ trợ kinh phí và khen thưởng NCKH trước ngày 17/10/2021 tại đây: 

Quy đinh hỗ trợ kinh phí công bố khoa học cho người học

 

Thông báo đăng ký đề tài NCKH-SV đợt 2 năm 2021

 
Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2021 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 6.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: 30/11/2021.

Link đăng ký: Đăng ký đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2021

Thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021. 
 
Nội dung chi tiết: Như file đính kèm.
 
 
 
 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 29/9/2021 (đến 30/9/2021 là hết thời gian nộp đăng ký giải thưởng cấp Bộ)


- Địa điểm: Phòng ĐTSĐH&KHCN - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient