logotype

Danh sách hội đồng chấm báo cáo Thực tập Doanh nghiệp Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
 
Thời gian: 8h00 ngày 28/07/2021.
 
Hình thức: Online trên MS Team
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21.PMCL: Link
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21: Link
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 27/07/2021).
Đặt tên theo đinh dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 2. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng
Hội đồng 1: k6870zz
Hội đồng 2: nmdm68y
Hội đồng 3: yshb4z7
Hội đồng 4: 8uj8gd5
Hội đồng 5: ustgreb

Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
 
Thời gian: ngày 22/07/2021
 
Hình thức bảo vệ: online trên MS Team
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo khoá luận bản cập nhật cuối cùng lên MS Team trước khi bảo vệ KLTN 1 ngày (trước 21/07/2021).
 
Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 : https://drive.google.com/file/d/1dCm1DhPRDTbcjPA7pXGdqBZNgoXmpFBC/view?usp=sharing

 

Mã MS Team cho từng hội đồng

Hội đồng 1: ol3d8mz

Hội đồng 2: omubuql

Hội đồng 3: 69m6r5u

Hội đồng 4: 3tai2yx

Hội đồng 5: uu40qva

Hội đồng 6: b4pjc7e

Hội đồng 7: bi2wkl1

Hội đồng 8: gcrndtc

Hội đồng 9: 68efew3

Hội đồng 10: dsfugu1

Hội đồng 11: 4mxfegw

Hội đồng 12: df03320

 

 

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.L21.PMCL và SE501.L21 nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html rồi cập nhật thông tin thực tập tốt vào link sau trước ngày 01/07/2021 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

https://drive.google.com/drive/folders/1vGiKdYfhF6eLUGe_ofBIGa743F73NG58?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UIl2WWBfG-Lrpi76FXm93GMiSeH7skA5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PZyWyYMWLwkvbac-AqO0Izt7QJga_JbP/view?usp=sharing

Ngày báo cáo dự kiến: 19-24/07/2021.

Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020  - 2021

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1NKIUuNCOnEtqgY9RIvJ6TNUuYSUrzJep/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1U58IY4DD1MNSE0o7csTO4ZgN9yzAkUer/view?usp=sharing

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp nên việc phản biện sẽ thực hiện online.
 
Hạn GV Phản biện nộp phiếu Nhận xét phản biện : 7 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2020 - 2021 dự kiến: 20, 21/07/2021

 

Thông Báo Nộp Báo Cáo Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L21, SE121.L21.PMCL nộp báo cáo Đồ án 1 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 1 vào link sau trước ngày 01/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1V_a-u7OlRDNQbVVagVX5pOFGCkYBwu25?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L21 nộp báo cáo Đồ án 2 cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật file báo cáo Đồ án 2 vào link sau trước ngày 01/07/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1NeqlwWtGUduBX0AS6Qhe4sZGGCh_7jBy?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Lớp_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient