logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 lớp SE505.L21.PMCL & SE505.L21 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html vào link sau từ nay đến ngày 30/06/2021: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 17520388&17520958_SE505.L21.PMCL_Thai Thuy Han Uyen

https://drive.google.com/drive/folders/1cD11bk0SJS6Xx0t65xTMvhaB_Oe7gjQj?usp=sharing

Lưu ý: Do tình hình dịch Covid nên tạm thời khoa không yêu cầu nộp cuốn báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bản giấy nhưng trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 file xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 19-24/07/2021

Lịch thi vấn đáp trực tuyến cuối học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi vấn đáp trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

- Các lớp chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1hHznMyyLLEiWJIlXoo-76g2y435a-HlA/view?usp=sharing

- Các lớp Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1qgDRytysXqsRHuYncXlJ2Jrb9YgT4x4K/view?usp=sharing

 

 

 

 

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 02 NĂM 2021

STT

Ngày

Công việc

1

04/5/2021

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa

2

05/5/2021-12/5/2021

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

14/5/2021

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

17/5/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

18/5/2021-21/5/2021

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

26/5/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2021

1. Danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 :  https://drive.google.com/file/d/1CR-mHYjnjnw4DkcI_bqi-nNuNd2SNgaq/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 :  https://drive.google.com/file/d/1-SvbKMUGwhVgUEWjzV-K9H-4BOZY2Kft/view?usp=sharing

3. Sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp theo qui định sau về văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm theo kế hoạch

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

 

 

 

Quyết Định Điều Chỉnh Tên Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

 

- Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1D0tRjQV7HryC9wv4ctkpmI6rH8TTiH1F/view?usp=sharing

 

- Lớp Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1bf4Kg2AhXNBmNvBgL3sZ1jN8SzpW2eQQ/view?usp=sharing

Thông báo quyết định giao đề tài và nộp báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021:

1. Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1uKHIw_aN4HbJLOYfHsoOxYKWoDKcPzPB/view?usp=sharing

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/17ngpUDh6GL4VPZTFpzoD5-CYmsmSvCt7/view?usp=sharing

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 05/05/2021.

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 05/05/2021.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch nộp báo cáo KLTN : 25/06/2021.

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient