logotype

Thông báo nghỉ học lớp SE104.D11

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lớp Nhập môn công nghệ Phần mềm SE104.D11 của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang nghỉ học thứ tư ngày 05/09/2012 do thầy có việc bận đi công tác đột xuất. Thứ tư tuần sau ngày 12/9/2012 lớp đi học bình thường.

Danh sách xét điều kiện làm KLTN mới

Sau khi xem xét một số môn học trường chưa cập nhật là : PPL STKH (2 TC) + NM QTDN (2 TC) + ĐA môn học CN (3 TC) + Thực tập TN (3 TC) = 10 TC, khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên có tổng số tín chỉ các môn học >=5 đạt được từ 117 TC trở lên là đủ điều kiện làm KLTN.

Đọc thêm...

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient