logotype

Danh Sách Giảng Viên Hướng Dẫn Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 và Đồ án 2 (SE121.L21.PMCL, SE121.L21, SE122.L21) học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau: 

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1: https://drive.google.com/file/d/1ArteOXwQg7KNNfYaZfXwNfF2Pn-7LL4G/view?usp=sharing

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 2: https://drive.google.com/file/d/1Jvz9Mjoz11hxTKs4sjKTXkU2YFh7RkWh/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện Đồ án từ nay đến ngày 30/06/2021 thì nộp báo cáo Đồ án cho giảng viên hướng dẫn.

Thông Báo Danh Sách XLHV Học kỳ 1 Năm học 2020-2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020- 2021 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bpav4zCjp9Pj4GWiggbFV0gpicP7IJQ1/edit#gid=230930143

Danh sách sinh viên Hệ chính quy Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xaBOFBWp39lxccD-lrL1sHe7zJy_7T6K/edit?rtpof=true#gid=911799752

Danh sách sinh viên Hệ Chất lượng cao Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHvxBS4-lwh1uF-bO4WBv_0OQUGty1AS/edit#gid=532042565

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 20201 làm đơn cứu xét và ký tên nộp lên Văn phòng Khoa E7.2 trước ngày 28/03/20210. 

 

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L21 và SE121.L21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: DS đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L21 đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau: Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.L21 & SE505.L21.PMCL đã được xét đủ điều kiện đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 10/03/2021

Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 2 năm 2021 lớp SE505.L21: SE505.L21 đủ đk KLTN

Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 2 năm 2021 lớp SE505.L21.PMCL: SE505.L21.PMCL đủ đk KLTN

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: DS đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021 CQĐT

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021 CLC

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021

Lưu ý: sinh viên đã có đề tài KLTN và giảng viên hướng dẫn không cần cập nhật thông tin số thứ tự đề tài trong danh sách, còn sinh viên chưa có đề tài KLTN thì chọn những đề tài chưa có tên sinh viên đã đăng ký trong danh sách.

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 10/03/2021Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0221 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0221 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả ĐK đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient