logotype

Danh Sách Giảng Viên Hướng Dẫn Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 và Đồ án 2 (SE121.L21.PMCL, SE121.L21, SE122.L21) học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau: 

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1: https://drive.google.com/file/d/1ArteOXwQg7KNNfYaZfXwNfF2Pn-7LL4G/view?usp=sharing

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 2: https://drive.google.com/file/d/1Jvz9Mjoz11hxTKs4sjKTXkU2YFh7RkWh/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện Đồ án từ nay đến ngày 30/06/2021 thì nộp báo cáo Đồ án cho giảng viên hướng dẫn.

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient