logotype

Thông báo đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhằm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chính xác, công bằng và minh bạch, Phòng Công tác Sinh viên thông báo họp xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 cấp lớp.

Thông tin chi tiết tại link:

https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient