logotype

KS ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV HKI - NH 2020-2021

 
Phòng TT-PC-ĐBCL thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HKI - Năm học 2020-2021
 
- Đối tượng: Tất cả sinh viên chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN)
 
- Hình thức khảo sát online:  sinh viên dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
 
- Thời gian khảo sát: từ ngày  03/02/2021 – 20/04/2021.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG TT – PC - ĐBCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/TB-TTPCĐBCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Học kỳ I – Năm học 2020-2021

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) tiến hành tổ chức lấy ý kiến sinh viên (SV) về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau:

-    Đối tượng khảo sát: Bao gồm SV các lớp chính quy đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng.

-    Thời gian thực hiện khảo sát:  Từ ngày 03/02/2021 – 20/04/2021

-    Hình thức: Khảo sát online, SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.

-    Số lượng khảo sát là căn cứ để Phòng Công tác sinh viên (CTSV) tính điểm rèn luyện:

·      SV đăng ký từ 4 môn học trở xuống phải thực hiện khảo sát 100% số môn học đã đăng ký.

·      SV đăng ký trên 4 môn học phải thực hiện khảo sát ít nhất 80% số môn học đã đăng ký.

-         Đề nghị:

·      SV các khóa tham gia khảo sát đúng thời gian quy định, đánh giá trung thực, khách quan vì kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Trường đánh giá và xếp loại giảng viên hằng năm.

·      Phòng Dữ liệu và Công nghệ thông tin chuẩn bị và vận hành hệ thống khảo sát online; đưa nội dung thông báo lên website của Trường.

·      Phòng TT-PC-ĐBCL tổ chức và kiểm tra việc thực hiện khảo sát.

Các Phòng Đào tạo Đại học, Văn phòng các chương trình đặc biệt, Phòng CTSV, các Khoa/Bộ môn, giảng viên thông báo đến tất cả SV trong trường (đặc biệt SV khóa tuyển năm 2020) được biết để thực hiện.
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient