logotype

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2021 và việc nộp báo cáo KLTN sau bảo vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/1YSqHb3nZtAlO1DYGaM8AtpeIRBsyVodI/view?usp=sharing

2. Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1mRVIkJ5D8FuuEcg8K_kom551_3pZ3Fjg/view?usp=sharing

3. Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2021 Chương trình Chất lượng caohttps://drive.google.com/file/d/154RFocY081Medm7m_3S7E8BNvgfL8bRZ/view?usp=sharing

4. Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2021 hệ đào tạo Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1zgEDLEglhxjWFabv__dci1z0i9-I8LJW/view?usp=sharing

5. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn : http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

6. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo thông báo của phòng đào tạo: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-quy-trinh-nop-khoa-luan-tot-nghiep-sau-khi-bao-ve-truoc-hoi-dong

7. Sinh viên tham khảo ý kiến Hội đồng trong Biên bản sau: https://drive.google.com/drive/folders/16BZfnedD7xI9BZk4jsUajLraJ2SAc4os?usp=sharing

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient