logotype

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 02/2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 02/2021 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/18ViiAO1NQ0gTRcQ7ci-4Ehqxc_42FszI/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1JQOzItG4kQGn9XXSVd2iYF1BAyRCVQsr/view?usp=sharing

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp có tên trong danh sách đăng ký xét tốt nghiệp theo thông báo của Phòng Đào tạo:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/dang-ky-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2021-danh-cho-sv-he-chinh-quy

 

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient