logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L21 và SE121.L21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: DS đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient