logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L21 đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau: Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient