logotype

Thông báo danh sách đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 nh 2021 - 2022

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 nh 2021 - 2022

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 10/06/2022.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient