logotype

Kế hoạch và danh sách xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

 
Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch và danh sách xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
I. KẾ HOẠCH XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
STT Ngày Nội dung công việc
1 14/3/2022 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
2 16/3/2022 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
3 16/3-23/3/2022 Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH.
4 25/3/2022 P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV
5 25/3-29/3/2022 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV, họp HĐ
6 06/04/2022 Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2021-2022
 
II. Danh sách dự kiến XLHV HK1_2021-2022_CLC
 
III. Danh sách dự kiến XLHV HK1_2021-2022_CQĐT
 
Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách xử lý học vụ (đặc biệt các sinh viên bị buộc thôi học) nộp đơn cứu xét tại văn phòng khoa từ nay đến ngày 22/03/2022.
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient