logotype

Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

 
 
Phòng Đào tạo Đại học thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 như sau:

 

STT

Ngày

Công việc

1

06/5/2022 – 15/5/2022

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-totnghiep

2

18/5/2022-23/5/2022

Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có

3

24/5/2022-25/5/2022

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

4

30/5/2022

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2022

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient