logotype

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021 - 2022 lớp SE505.M21.PMCL & SE505.M21 nộp mỗi đề tài 01 file pdf báo cáo định dạng theo mẫu Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp vào link sau từ nay đến ngày 15/06/2022: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 18520655&18520542_SE505.M11.PMCL_Nguyen Trinh Dong

Nộp báo cáo KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Lưu ý: Trước khi nộp file báo cáo lên Drive sinh viên phải thông qua giảng viên hướng dẫn vì khoa có gửi cho giảng viên hướng dẫn 01 bản danh sách xác nhận cho sinh viên ra bảo vệ KTLN, nếu sinh viên không thông qua giảng viên hướng dẫn, tự cập nhật báo cáo lên drive mà giảng viên hướng dẫn xác nhận không đồng ý cho bảo vệ KLTN thì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Sau khi nộp báo cáo KLTN lên thư mục qui định, sinh viên ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) từ 8h30 đến 11h00 ngày 22/06/2022

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 11-22/07/2022

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient