logotype

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 09/09/2022.

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì tham khảo chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CQĐT

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CLC

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 09/09/2022 : Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0123 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0123 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient