logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.N11 và SE122.N11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ nay đến ngày 05/09/2022 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 : DS đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient