logotype

Thông báo nghỉ học lớp SE322.D11 & SE322.D12

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo 2 lớp Công nghệ Web và ứng dụng SE322.D11 & SE322.D12 của thầy Nguyễn Đăng Khoa nghỉ học thứ sáu ngày 7/9/2012 do giảng viên có việc bận đột xuất. Thứ sáu tuần sau (14/9/2012), lớp đi học bình thường.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient