logotype

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH GST 2015

Khoa Công nghệ phần mềm thông báo danh sách sinh viên và kế hoạch chương trình GST 2015.
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isZb_y19JDBoVna_meuWswDUWPK4Z6lDAG8jTxcyHiw/edit?usp=sharing
 
Yêu cầu sinh viên có trong danh sách thường xuyên checkmail đã đăng ký để nhận các thông báo mới nhất của lớp.
 
Trân trọng.
Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient