logotype

Quyết định điều chỉnh tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1dIuw_r-O6skMOOUz2qj-zVXYn-IQISOX/view?usp=sharing

Thông Báo Nộp Báo Cáo Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 lớp SE505.L11.PMCL & SE505.L11 nộp mỗi đề tài 01 cuốn báo cáo đóng cuốn bình thường theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào sáng ngày 15/01/2021 từ 8h00 - 11h00.

Đồng thời sinh viên cập nhật file báo cáo Khóa luận tốt nghiệp theo link sau: 

Qui định tên file báo cáo KLTN như sau : MSSV1&MSSV2_Tên lớp_Giảng viên hướng dẫn

Ví dụ: 16521062&16521319_SE505.L11.PMCL_Thai Thuy Han Uyen

https://drive.google.com/drive/folders/1z_d0llqXQNl9jv0Ffk3PkBhINmeJYLWh?usp=sharing

Ngày bảo vệ KLTN dự kiến: 22-26/02/2021

Thông báo nộp báo cáo Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L11, SE121.L11.PMCL nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật vào link sau trước ngày 23/01/2021 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào lúc 9h00 ngày 25/01/2021

https://drive.google.com/drive/folders/1eKID1uaoZFy77cp-ldmUzucy0Vh8ecvH?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA1_MSSV1&MSSV2_Họ tên giảng viên hướng dẫn

 

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L11, SE122.L11.PMCL nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn và cập nhật vào link sau trước ngày 23/01/2021 và ký tên vào danh sách tại văn phòng khoa (phòng E7.2) vào lúc 10h00 ngày 25/01/2021

https://drive.google.com/drive/folders/10UV8i2aOz2XGrTKgLccPEE9HJGawIKfI?usp=sharing

Định dạng tên file báo cáo : DA2_MSSV1&MSSV2_Họ tên giảng viên hướng dẫn

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 nộp báo cáo kèm theo phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá theo mẫu http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/298-m%E1%BA%ABu-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%ADp-doanh-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1.html tại văn phòng khoa (phòng E7.2) sáng ngày 19/01/2021 từ 8h30 đến 11h00.

Đồng thời đề nghị sinh viên lớp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp và file báo cáo thực tập doanh nghiệp theo link sau trước ngày 15/01/2021

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

https://drive.google.com/file/d/1TdHpqzAgkjCauQJaBBuYrGpTgxddMvCP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1abxj4PyM2lf17VzmLk3mqisLLSGTaNoM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1RMcbbGx1gR3i4LRuvwxdgR5OF1g01sSz?usp=sharing

Ngày báo cáo dự kiến: 29/01/2021.

 

Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 các lớp hình thức thi báo cáo đồ án

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi cuối học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 các lớp hình thức thi báo cáo đồ án như sau:

 

Các lớp Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1vA07hL_Af9FHVPu9bbP3N4iBu2C09C2s/view?usp=sharing

 

Các lớp Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/128rbT0xnqxfsJGL_bkwOFwU9ThJm-6hR/view?usp=sharing

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient