logotype

Thông báo danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 đã được lãnh đạo khoa duyệt như sau:

Lớp Chất lượng cao SE505.L21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1nssW1w5lgkHS3a83nTcf8GlOSZkOvEDU/view?usp=sharing

Lớp Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/13BDGp54pNKtP65nFMJGQf3aEKYmYtMME/view?usp=sharing

Đề nghi sinh viên kiểm tra lại tên đề tài trong danh sách và tên đề tài trong đề cương chi tiết, cập nhật lại đề cương chi tiết theo tên đề tài trong danh sách đã được duyệt nếu tên đề tài trong đề cương chi tiết khác với tên đề tài trong danh sách đã duyệt.

Lịch nộp báo cáo giữa kỳ và đơn xin điều chỉnh tên đề tài KLTN (nếu có) : 05/05//2021

Lịch nộp báo KLTN cuối kỳ: 25/06/2021

 

Danh Sách Giảng Viên Hướng Dẫn Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 2 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1 và Đồ án 2 (SE121.L21.PMCL, SE121.L21, SE122.L21) học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau: 

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 1: https://drive.google.com/file/d/1ArteOXwQg7KNNfYaZfXwNfF2Pn-7LL4G/view?usp=sharing

Danh sách Giảng viên hướng dẫn Đồ án 2: https://drive.google.com/file/d/1Jvz9Mjoz11hxTKs4sjKTXkU2YFh7RkWh/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên gấp để thực hiện Đồ án từ nay đến ngày 30/06/2021 thì nộp báo cáo Đồ án cho giảng viên hướng dẫn.

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L21 đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau: Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Thông Báo Danh Sách XLHV Học kỳ 1 Năm học 2020-2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kế hoạch xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020- 2021 như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bpav4zCjp9Pj4GWiggbFV0gpicP7IJQ1/edit#gid=230930143

Danh sách sinh viên Hệ chính quy Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xaBOFBWp39lxccD-lrL1sHe7zJy_7T6K/edit?rtpof=true#gid=911799752

Danh sách sinh viên Hệ Chất lượng cao Khoa Công nghệ Phần mềm dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHvxBS4-lwh1uF-bO4WBv_0OQUGty1AS/edit#gid=532042565

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020 - 20201 làm đơn cứu xét và ký tên nộp lên Văn phòng Khoa E7.2 trước ngày 28/03/20210. 

 

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L21 và SE121.L21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: DS đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient