logotype

Thông Báo Danh Sách Đăng Ký Đề Tài Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 nh 2022 - 2023

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 nh 2022 - 2023

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 31/12/2022.

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.N11 và SE122.N11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ nay đến ngày 05/09/2022 theo link sau: 

Đăng ký đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 : DS đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk1 nh 2022 - 2023

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 09/09/2022.

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì tham khảo chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CQĐT

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023 CLC

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 09/09/2022 : Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0123 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0123 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.N11 và SE121.N11.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 từ nay đến ngày 05/09/2022 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: DS đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 năm học 2022 - 2023: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk1 nh 2022 - 2023

Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ hè Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Lớp thực tập doanh nghiệp SE501.M31.PMCL  nộp file báo cáo và file scan phiếu đánh giá của doanh nghiệp đã có điểm đánh giá cùng dấu của doanh nghiệp theo mẫu Mẫu phiếu đánh giá thực tập và báo cáo tham khảo rồi cập nhật thông tin thực tập tốt nghiệp vào link sau trước ngày 22/08/2022 :

Qui định tên file báo cáo thực tập doanh nghiệp như sau: TTDN_MSSV_Họ Tên Sinh Viên_Tên Lớp

Tên file scan phiếu đánh giá doanh nghiệp đã có điểm đánh giá và đóng dấu công ty như sau: PDG_MSSV_Họ tên sinh viên_Tên lớp

Nộp báo cáo TTDN và phiếu đánh giá học kỳ hè năm học 2021 - 2022.

Sau đó cập nhật thông tin thực tập doanh nghiệp (nội dung thực tập, nơi thực tập, điểm đánh giá của doanh nghiệp) vào các file sau:

1. Lớp SE501.M31.PMCL

Đồng thời sinh viên nộp báo cáo và phiếu đánh giá tốt nghiệp của doanh nghiệp bản giấy, ký tên danh sách thực tập doanh nghiệp tại văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm (phòng E7.2, Trường Đại học Công nghệ Thông tin) sáng ngày 22/08/2022 (từ 8h00 - 11h00).

Thời gian báo cáo: 8h30 ngày 25/08/2022 tại phòng E7.3.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient