logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.M21 và SE121.M21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 từ nay đến ngày 25/02/2022 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk2 nh 2021 - 2022

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: DS đề tài ĐA1 hk2 nh 2021 - 2022

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2021 - 2022: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk2 nh 2021 - 2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên đủ điều làm Khóa luận tốt nghiệp (điểm TBCTL >=6.5 và sô tín chỉ chưa đạt trong chương trình đào tạo <=8) và có nhu cầu làm Khóa luận tốt nghiệp thì đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 25/02/2022.

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì tham khảo chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CQĐT

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CLC

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Lưu ý: sinh viên đã có đề tài KLTN và giảng viên hướng dẫn không cần cập nhật thông tin số thứ tự đề tài trong danh sách, còn sinh viên chưa có đề tài KLTN thì tham khảo chọn những đề tài chưa có tên sinh viên đã đăng ký trong danh sách.

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 25/02/2022 : Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0222 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0222 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả đăng ký đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2022 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : Bảng điểm KLTN đợt 1 năm 2022 CLC

2. Chính qui đại trà : Bảng điểm KLTN đợt 1 năm 2022 CQĐT

3. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

4. Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 và tham khảo ý kiến đóng góp của Giảng viên phản biện, Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp tại đây: Hồ sơ KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

5. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo qui trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 10/02/2022Qui trình nộp KLTN sau bảo vệ

Thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 01 năm 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thân gửi các bạn sinh viên thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 của Phòng đào tạo: 

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-01-nam-2022

Danh Sách Hội Đồng Chấm Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:
 
Thời gian: 08h00 thứ 3 ngày 18/01/2022
 Hình thức: Online trên MS Team
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11.PMCL: Link
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.M11: Link
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 18/01/2022).
Đặt tên theo đinh dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 02. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng
Hội đồng 1: zvpctuv
Hội đồng 2: 1lf603k
Hội đồng 3: f50be2l
Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient