logotype

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 2 SE122.L21 đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau: Đăng ký đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : DS đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 : Kết quả ĐK đề tài ĐA2 hk2 nh 2020 - 2021

ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp Đồ án 1 SE121.L21 và SE121.L21.PMCL đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 từ nay đến ngày 10/03/2021 theo link sau:

Đăng ký đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: DS đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Kết quả đăng ký Đề tài Đồ án 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021: Kết quả ĐK đề tài ĐA1 hk2 nh 2020 - 2021

Danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 02/2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 02/2021 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/18ViiAO1NQ0gTRcQ7ci-4Ehqxc_42FszI/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1JQOzItG4kQGn9XXSVd2iYF1BAyRCVQsr/view?usp=sharing

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp có tên trong danh sách đăng ký xét tốt nghiệp theo thông báo của Phòng Đào tạo:

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/dang-ky-xet-tot-nghiep-dot-1-nam-2021-danh-cho-sv-he-chinh-quy

 

 

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo sinh viên lớp SE505.L21 & SE505.L21.PMCL đã được xét đủ điều kiện đăng ký đê tài Khóa luận tốt nghiệp từ nay đến ngày 10/03/2021

Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 2 năm 2021 lớp SE505.L21: SE505.L21 đủ đk KLTN

Danh sách xét điều kiện làm KLTN đợt 2 năm 2021 lớp SE505.L21.PMCL: SE505.L21.PMCL đủ đk KLTN

Các sinh viên đã có đề tài và giảng viên hướng dẫn hoặc chưa có đề tài và giảng viên hướng dẫn thì chọn đề tài trong danh sách đề tài sau:

1. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chính qui đại trà: DS đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021 CQĐT

2. Danh sách đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho lớp chất lượng cao : DS đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021 CLC

Sau đó cập nhật vào form: Đăng ký đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021

Lưu ý: sinh viên đã có đề tài KLTN và giảng viên hướng dẫn không cần cập nhật thông tin số thứ tự đề tài trong danh sách, còn sinh viên chưa có đề tài KLTN thì chọn những đề tài chưa có tên sinh viên đã đăng ký trong danh sách.

Và nộp đề cương Khóa luận vào đây đến ngày 10/03/2021Nộp đề cương chi tiết KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021

Tên file đề cương chi tiết KLTN đặt như sau:

1. Lớp Chính qui đại trà : DC KLTN0221 CQDT MSSV1&MSSV2_GVHD

2. Lớp Chất lượng cao :   DC KLTN0221 CLC MSSV1&MSSV2_GVHD

Tham khảo mẫu đề cương chi tiết KLTN trên mục "Biểu mẫu" : Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

Xem thông tin sinh viên đã đăng ký đề tài KLTN : Kết quả ĐK đề tài KLTN đợt 2 nh 2020 - 2021

 

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 1 Năm 2021 và việc nộp báo cáo KLTN sau bảo vệ

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Chương trình Chất lượng cao : https://drive.google.com/file/d/1YSqHb3nZtAlO1DYGaM8AtpeIRBsyVodI/view?usp=sharing

2. Chính qui đại trà : https://drive.google.com/file/d/1mRVIkJ5D8FuuEcg8K_kom551_3pZ3Fjg/view?usp=sharing

3. Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2021 Chương trình Chất lượng caohttps://drive.google.com/file/d/154RFocY081Medm7m_3S7E8BNvgfL8bRZ/view?usp=sharing

4. Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm 2021 hệ đào tạo Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1zgEDLEglhxjWFabv__dci1z0i9-I8LJW/view?usp=sharing

5. Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn : http://se.uit.edu.vn/vi/bi%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-3/266-m%E1%BA%ABu-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y-b%C3%A1o-c%C3%A1o-kltn-v%C3%A0-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn.html

6. Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo thông báo của phòng đào tạo: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-viec-thay-doi-quy-trinh-nop-khoa-luan-tot-nghiep-sau-khi-bao-ve-truoc-hoi-dong

7. Sinh viên tham khảo ý kiến Hội đồng trong Biên bản sau: https://drive.google.com/drive/folders/16BZfnedD7xI9BZk4jsUajLraJ2SAc4os?usp=sharing

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient