logotype

Thông báo hình thức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021

 

Do diễn biến mới của của dịch bệnh Covid 19, Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao và Hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 bảo vệ luận văn online bằng Microsoft Teams (sinh viên bảo vệ và các thành viên Hội đồng chấm KLTN đã được tạo room để bảo vệ KLTN bằng MS Teams, các bạn sinh viên đăng nhập MS Teams bằng tài khoản đã dùng để học online bằng MS Teams, các bạn kiểm tra đăng nhập thử nếu có thắc mắc liên hệ thầy Mai Trọng Khang_0704635601) theo thời gian như sau:

Hội đồng 1: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 2: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 3: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 4: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 5: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 6: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 7: 12h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 8: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 9: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 10: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 11: 13h00 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 12: 13h00 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 13: 13h00 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.4

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CLC: https://drive.google.com/file/d/13eflMM2UBjHJOO_P3YVte23rps8XTkk1/view?usp=sharing

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CQĐT: https://drive.google.com/file/d/1TqSKqiREcT7ywyD0hc6pJ3m_IMj7Gqbr/view?usp=sharing

Lưu ý:

- Sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp vào MS Teams cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước ngày 19/02/2021.

- Sinh viên online trên MS Teams trước buổi báo cáo KLTN 15 phút để chuẩn bị.

- Trang phục lịch sự.

KS ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV HKI - NH 2020-2021

 
Phòng TT-PC-ĐBCL thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên HKI - Năm học 2020-2021
 
- Đối tượng: Tất cả sinh viên chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN)
 
- Hình thức khảo sát online:  sinh viên dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
 
- Thời gian khảo sát: từ ngày  03/02/2021 – 20/04/2021.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG TT – PC - ĐBCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 01/TB-TTPCĐBCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Học kỳ I – Năm học 2020-2021

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng (TT-PC-ĐBCL) tiến hành tổ chức lấy ý kiến sinh viên (SV) về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau:

-    Đối tượng khảo sát: Bao gồm SV các lớp chính quy đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến, cử nhân tài năng, kỹ sư tài năng.

-    Thời gian thực hiện khảo sát:  Từ ngày 03/02/2021 – 20/04/2021

-    Hình thức: Khảo sát online, SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.

-    Số lượng khảo sát là căn cứ để Phòng Công tác sinh viên (CTSV) tính điểm rèn luyện:

·      SV đăng ký từ 4 môn học trở xuống phải thực hiện khảo sát 100% số môn học đã đăng ký.

·      SV đăng ký trên 4 môn học phải thực hiện khảo sát ít nhất 80% số môn học đã đăng ký.

-         Đề nghị:

·      SV các khóa tham gia khảo sát đúng thời gian quy định, đánh giá trung thực, khách quan vì kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Trường đánh giá và xếp loại giảng viên hằng năm.

·      Phòng Dữ liệu và Công nghệ thông tin chuẩn bị và vận hành hệ thống khảo sát online; đưa nội dung thông báo lên website của Trường.

·      Phòng TT-PC-ĐBCL tổ chức và kiểm tra việc thực hiện khảo sát.

Các Phòng Đào tạo Đại học, Văn phòng các chương trình đặc biệt, Phòng CTSV, các Khoa/Bộ môn, giảng viên thông báo đến tất cả SV trong trường (đặc biệt SV khóa tuyển năm 2020) được biết để thực hiện.

Thông báo Lịch Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ 1 Năm Học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp SE501.L11.PMCL và SE501.L11 học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

Thời gian: 8h00 ngày 29/01/2021

Địa điểm: Hội đồng 1_Phòng E3.2; Hội đồng 2_Phòng E3.3; Hội đồng 3_Phòng E4.1; Hội đồng 4_Phòng E4.3; Hội đồng 5_Phòng E4.4; 
 
 
 
 

 

Lịch Bảo Vệ Hội Đồng Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo các sinh viên Chương trình chất lượng cao và Hệ chính qui đại trà làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 - 2021 sẽ bảo vệ luận văn theo thời gian và địa điểm như sau:

Hội đồng 1: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 2: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 3: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 4: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 5: 7h30 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 6: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.1

Hội đồng 7: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.4

Hội đồng 8: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 9: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 10: 13h00 ngày 22/02/2021 tại Phòng E3.2

Hội đồng 11: 7h30 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.2

Hội đồng 12: 7h30 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.3

Hội đồng 13: 7h30 ngày 23/02/2021 tại Phòng E4.4

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CLC: https://drive.google.com/file/d/13eflMM2UBjHJOO_P3YVte23rps8XTkk1/view?usp=sharing

Danh sách Hội đồng chấm KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021 CQĐT: https://drive.google.com/file/d/1TqSKqiREcT7ywyD0hc6pJ3m_IMj7Gqbr/view?usp=sharing

Lưu ý:

- Sinh viên gửi báo cáo luận văn tốt nghiệp qua mail cho các thành viên Hội đồng Chấm Khóa luận tốt nghiệp trước khi bảo vệ và in 03 báo cáo đóng cuốn bình thường gửi Hội đồng chấm khi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên có mặt lúc 7h15 hoặc 12h45 để chuẩn bị và kiểm tra việc laptop kết nối với máy chiếu.

- Trang phục lịch sự.

 

 

 

 

Thông Báo Danh Sách Giảng Viên Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách giảng viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học  2020 - 2021:

Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1stYwa9VEkrG9Cw7NNOlLVPUvmd0Ah3Tm/view?usp=sharing

Hệ đào tạo Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/19gapCLBFuy_t8AS4n0TLf9mvWFk1GTbG/view?usp=sharing

Sinh viên liên hệ gấp với giảng viên phản biện sớm để chuẩn bị cho việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp.

Thời gian bảo vệ KLTN đợt 1 năm học 2020 - 2021: Ngày 22&23/02/2021.

Lưu ý: Sinh viên gửi báo cáo Khóa luận tốt nghiệp bằng file qua mail hoặc lấy lại cuốn báo cáo tại văn phòng khoa chuyển cho Giảng viên phản biện.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient