logotype

Thông báo sử dụng 2 chứng chỉ Tiếng Anh thi online

Trường ĐH CNTT thông báo bổ sung thêm 2 chứng chỉ tiếng Anh được phép thi và công nhận (hình thức online) trong file đính kèm.

Quyết Định Điều Chỉnh Tên Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 như sau:

 

Quyết định điều chỉnh tên đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

 

 

Thông Báo Quyết Định Giao Đề Tài Và Nộp Báo Cáo Giữa Kỳ Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022:

1. Lớp chính qui đại trà: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2021-2022 CQĐT

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2021-2022 CLC

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại thư mục sau ngày 07/11/2021.

Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) vào thư mục "Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ" trước ngày 07/11/2021.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Hạn nộp báo cáo KLTN : trước 25/12/2021.

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Hệ Chính qui đại trà : DS xử lý học vụ hk 2,3 nh 2020 - 2021 CQĐT

2. Chương trình Chất lượng cao: DS xử lý học vụ hk 2,3 nh 2020 - 2021 CLC

KẾ HOẠCH XÉT XỬ LÝ HỌC VỤ HỌC KỲ 2,3 NĂM HỌC 2020-2021
STT Ngày Nội dung công việc
1 14/10/2021 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí
2 17/10/2021 Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
3 18/10-23/10/2021 Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH.
4 25/10/2021 P.ĐTĐH ra Quyết định thành lập Hội đồng xét XLHV
5 26/10-28/10/2021 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách gửi Hội đồng xét XLHV
6 29/10-02/11/2021 Dự kiến Họp Hội đồng xét XLHV
7 09/11/2021 Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 2,3 NH 2020-2021

Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020 - 2021 nộp đơn cứu xét vào thư mục sau trước ngày 23/10/2021.

Nộp đơn cứu xét XLHV hk2,3 2020-2021

 

 

Thông báo danh sách đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả đăng ký đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

DS đăng ký đề tài Đồ án 1 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

DS đăng ký đề tài Đồ án 2 học kỳ 1 nh 2021 - 2022

Đề nghị sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện đề tài từ nay đến 25/12/2021.

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient