logotype

Lịch thi vấn đáp trực tuyến cuối học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi vấn đáp trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

- Các lớp chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1hHznMyyLLEiWJIlXoo-76g2y435a-HlA/view?usp=sharing

- Các lớp Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1qgDRytysXqsRHuYncXlJ2Jrb9YgT4x4K/view?usp=sharing

 

 

 

 

Quyết Định Điều Chỉnh Tên Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

 

- Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1D0tRjQV7HryC9wv4ctkpmI6rH8TTiH1F/view?usp=sharing

 

- Lớp Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1bf4Kg2AhXNBmNvBgL3sZ1jN8SzpW2eQQ/view?usp=sharing

Thông báo quyết định giao đề tài và nộp báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021:

1. Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1uKHIw_aN4HbJLOYfHsoOxYKWoDKcPzPB/view?usp=sharing

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/17ngpUDh6GL4VPZTFpzoD5-CYmsmSvCt7/view?usp=sharing

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 05/05/2021.

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 05/05/2021.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch nộp báo cáo KLTN : 25/06/2021.

Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2021

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 02 NĂM 2021

STT

Ngày

Công việc

1

04/5/2021

P.ĐTĐH/VP.CCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp về Khoa

2

05/5/2021-12/5/2021

Sinh viên nộp Hồ sơ tốt nghiệp về Khoa

3

14/5/2021

Khoa gửi danh sách sinh viên nộp hồ sơ Tốt nghiệp về P.ĐTĐH/VP.CCTĐB

4

17/5/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

5

18/5/2021-21/5/2021

Hội đồng họp xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

26/5/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 02 năm 2021

1. Danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 :  https://drive.google.com/file/d/1CR-mHYjnjnw4DkcI_bqi-nNuNd2SNgaq/view?usp=sharing

2. Danh sách sinh viên Chương trình chất lượng cao xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 :  https://drive.google.com/file/d/1-SvbKMUGwhVgUEWjzV-K9H-4BOZY2Kft/view?usp=sharing

3. Sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp nộp hồ sơ xét tốt nghiệp theo qui định sau về văn phòng khoa Công nghệ Phần mềm theo kế hoạch

https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#xettotnghiep

 

 

 

Thông báo danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 đã được lãnh đạo khoa duyệt như sau:

Lớp Chất lượng cao SE505.L21.PMCL: https://drive.google.com/file/d/1nssW1w5lgkHS3a83nTcf8GlOSZkOvEDU/view?usp=sharing

Lớp Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/13BDGp54pNKtP65nFMJGQf3aEKYmYtMME/view?usp=sharing

Đề nghi sinh viên kiểm tra lại tên đề tài trong danh sách và tên đề tài trong đề cương chi tiết, cập nhật lại đề cương chi tiết theo tên đề tài trong danh sách đã được duyệt nếu tên đề tài trong đề cương chi tiết khác với tên đề tài trong danh sách đã duyệt.

Lịch nộp báo cáo giữa kỳ và đơn xin điều chỉnh tên đề tài KLTN (nếu có) : 05/05//2021

Lịch nộp báo KLTN cuối kỳ: 25/06/2021

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient