Phòng Đào tạo Đại học thông báo:Quyết định số 159/QĐ-ĐHCNTT ngày 05/03/2024 về việc ban hành Quy định về KLTN cho bậc đại học hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin tại link:https://daa.uit.edu.vn/sites/daa/files/202403/159-qd-dhcntt_05-03-2024_ban_hanh_quy_dinh_kltn.pdf